اخذ نمایندگی پروفیل آلومینیوم دو جداره

آیا شهرستان هایی که از کارخانه های تولیدی پروفیل آلومینیوم دور هستند هم می توانند برای اخذ نمایندگی پروفیل آلومینیوم دوجداره اقدام کنند؟
امروزه با پیشرفت علم در بسیاری از ساختمان هایی که می سازند از پنجره دوجداره استفاده می کنند چرا که پنجره دوجداره قابلیت هایی دارد که هر کسی را به نصب این گونه پنجره ها راغب می کند. در نتیجه لازم است که نمایندگی پروفیل آلومینیوم دوجداره در تمام شهرهای ایران وجود داشته باشد.
منبع: آهن و آلومینویم