بازار خرید پروفیل آلومینیوم شیاردار

تولید، تهیه و توزیع هر نوع پروفیل آلومینیوم شیاردار اعم از سنگین و سبک همراه با تمامی یراق آلات مربوطه
عمده ترین بازار خرید و مصرف پروفیل آلومینیوم شیاردار، بخش صنعت و همچنین بخش صنایع سنگین است. برای پاسخگویی به نیاز مصرفی بازار، پروفیل آلومینیوم شیاردار بصورت تولید داخل و وارداتی تهیه و توزیع می گردد. همچنین تمامی یراق آلات استاندارد مربوط تولید و تهیه گردیده است و به صورت عمده و خرده در دسترس می باشد.