تولید و عرضه انواع پروفیل آلومینیوم تبریز

تولید انواع مقاطع آلومینیومی به صورت سفارشی در حجم دلخواه انجام می گیرد. سفارشات طراحی و تولید انواع پروفیل آلومینیوم پذیرفته می شود. برای تولید پروفیل آلومینیوم نیاز به ساخت قالب های اکستروژن می باشد که هزینه ی طراحی و ساخت قالب ها در صورت سفارشات تناژ بالا به عهده ی شرکت می باشد. قالب ها با توجه به دستگاه مورد نظر برای تولید پروفیل در حالت های قالب کوچک و قالب بزرگ می باشند که هزینه های متفاوتی دارند که با توجه به اندازه ی مقاطع مورد نظر و انجام بررسی های فنی مناسب ترین قالب پیشنهاد می گردد.