خرید ضایعات انواع آلومینیوم در تبریز

ضایعات انواع آلومینیوم با قیمت مناسب خریداری می شود.
ضایعات فلز آلومینیوم را پس از پرس شدن و ذوب شدن و زدودن ناخالصی ها می توان دوباره به عنوان مواد اولیه برای تولید پروفیل آلومینیوم استفاده نمود. پروفیل های تولیدی از این روش با قیمت پایین تر و معمولا بصورت رنگ کاری شده عرضه می شود که امروزه قسمت بزرگی از نیاز داخلی را تامین می نماید. این پروفیل ها برای مصارف عمومی گزینه مناسبی هستند ولی برای مواردی که فشار افقی زیادی بر روی آن تحمیل شود قابل استفاده نخواهند بود.