فروش پروفیل آلومینیومی درز انقطاع

برای جلوگیری از شکست و بهم ریختگی پروفیل های آلومینیومی مورد استفاده در نمای ساختمان به وسیله ایجاد درز انقطاع به چند بلوک تقسیم می شوند.
بسیاری از تنش ها را که بر اثر تفاوت جنس زمین و ساختمان و ناشی از زلزله و گرما و سرما بوجود می آیند باید جلوگیری نمود. درز انقطاع بارهای وارد شده بر هر قسمت را توزیع می نماید.
تنوع این نوع پروفیل تابع محل اجرای آن می باشد و تقسیم بندی آنها بر همین اساس و کاربری آنها می باشد. عدم استفاده از پروفیل های درز انقطاع می تواند در باعث ایجاد ترک و به هم ریختگی در گوشه ها گردد.

منبع: آهن و آلومینویم