قیمت فروش پروفیل ناودانی آلومینیوم

امروزه با پیشرفت تکنولوژی اطلاع از قیمت انواع محصولات در خرید و فروش مخصوصا در انواع پروفیل آلومینیوم مانند ناودانی و غیره از طریق اینترنت فراهم است.
ماده اولیه مصرفی طرح ، بیلت آلومینیوم 6063 می باشد . بخشی از مواد اولیه در داخل کشور تولید شده و بخش دیگری نیز از خارج کشور وارد می شود. تکنولوژی و روش تولید عنوان شده در سایر کشورها همان روشی است که در کشور ما انجام میگیرد.
لیکن آنچه که در فرایند تولید دارای اهمیت است و حتی میتوان گفت که این عوامل کیفیت محصول تولید شده را تشکیل داده و در کشورهای صنعتی از درجه بالاتری برخوردار از جمله می توان به دو مورد مهم اشاره نمود کیفیت و دقت عمل ماشین ها و همچنین کیفیت و دقت عمل قالب ها.

منبع: آهن و آلومینویم