نمایندگی پروفیل آلومینیوم پارتیشن چهار پر

شرکت های تولید کننده برای گسترده تر کردن بازار های فروش انواع پروفیل های آلومینیوم پارتیشن چهار پر اقدام به اعطای امتیاز نمایندگی یا برند خود به افراد یا شرکت های داخلی یا خارجی می کنند.
نمایندگی ها با تولید کننده گان اصلی پروفیل های آلومینیوم پارتیشن چهار پر در ارتباط بوده و از آنها تغذیه می شوند. به عبارت دیگر نمایندگی ها پل ارتباطی میان شرکت تولید کننده و مصرف کننده نهایی می باشند.ایجاد نمایندگی ملزم به داشتن شرایط ذکر شده توسط شرکت مبدأ می باشد.

منبع: آهن و آلومینویم